همسنجش واژگان فارسی سرهم بندی شده با پارسیک سره

+1 تراز
114 بازدید
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,489 تراز)
ویراست در 4 فروردین 1398 از سوی ВОСПУҲР

ruy e ham rafta = xabivavâr
ârâm ârâm = âhestavâr
dast e kam = kamtarinâna
az sar gereftan = bâzâqâzândan
(har az cand-i/gâh-i, gahgâh, gâh gâh = barx-i karatân (bârân
 âb e zir e kâh = dâqul
dast yâftan = paryâftan
dastforuš = jonbâ foruxtâr
piyâda kardan = (ba kâr bordan), bašulândan
roxdâd, ruydâd = yatâk
(cašmandâz = kâbena, (binestân
dast andâxtan = afsusândan
ba yâd âvordan = ayâsidan
sar dar âvordan = caftan, andaryâftan
sar zadan = didâri kardan
darâmad = kârbahr
sarmâxvardagi = buzrâfa, câyeš
jâ oftâdan = bâb bebudan - ostvâr bebudan
(râh raftan = piyâda raftan, (gâm zadan
behdâšt = pâkvarzi
barxvardâr = bahramand

jâ dâdan, jâ kardan = gonjândan

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,489 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
...