دو پسوند -دار(تار) و -ار

0 تراز
169 بازدید
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
ویراست در 8 اسفند 1397 از سوی ВОСПУҲР
پسوند -دار(تار) نمایاننده ی کننده ی کار است و اٍواز(فقط) به همین معنی باید به کار رفتن. این پسوند معنی مصدریک یا نامواژه‌ایک ندارد.
مانند: دادار، زدار، نوشتار(نویسنده)، خریدار، دیدار(بیننده)، کشتار (کشنده)، بردار(حامل)، توختار
واژه ی مردار نادرست است. به جای آن باید میرار یا مردگ [هردو نامواژه] گفتن. «مرده» نیز گواش کنشناکیک (صفت مفعولی) است.
از میانیک پارسیک : (vizīdār, nivēštār (nevisanda

پسوند -ار نامواژه‌ساز است از بن اکنون کارواژه
نمونه از پارتیک: windār = setâyeš از windādan
این کارواژه با پسوند -دار میشود  windādār ستاینده

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 5 اسفند 1397 از سوی Mahdi Kamali (74 تراز)

دو صد درود بر استاد واسپوهر گرانمایه؛
نوشته ای بود بس ارزشمند از نوشتاری دانا !

اما ببخشید استاد، دیدگاه شما در پیرامون "تار" خنیاگران به مانند دوتار و سه تار و گیتار و... چیست؟
خواهشمند ما را در این زمینه نیز بیاموزید..

دارای دیدگاه 6 اسفند 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
واژه ی تار اینجا پسوند نیست. بیک (بلکه) نامیدن پاره ناپاره را-ست [...را است](اطلاق جزء به کل اندر معنیشناسی). چون این نوازه (ساز) با چند تار ساخته شده است.

واژه ی گیتار ریشه ی یونانیک دارد. و اینجا نیز «تار» پسوند نیست. گیتار شش تار دارد. توان بدان گفتن شَشتاره.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,029 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 13, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
...