چرا پس از چندسد سال زیر یوغ زوان ترکیک مانده ایم ؟

0 تراز
122 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 6, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
چرا نامان گیتیشناسشیکمان (گیتیشناسیهیک، جغرافیایی) ترکیک و مغولیک مانده است؟
چرا هنوز نامان بیگانه ی ترکیک و مغولیک بر فرزندانمان مینهیم؟
 نام بیگانه ی ترکیک که مرا دچار خرافشکی (حال به هم خوردگی) بسیار میکند : آیدین آغداشلو   (چون او سپیدپوست آریاییک است)
چرا واژگان بیگانه ی ترکیک و مغولیک را از زوانان ایرانیک بیرون نمیکنیم؟
به ایرانیکان-ی که اندر آناتولی با مردم سپیدپوست ترکیکزوان به ترکیک سخن نِگُوَند درود فراوان میفرستم

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده بهمن 6, 1397 از سوی شهریار آریابد
درود

بخشی از این نابسامانی و ناهنجاری به خودمان برمی گردد که در نامگذاری ها  رویکردی به ریشه ها نداریم بلکه تنها به  ریخت و خوش تراش بودن نام می پردازیم ولی بخش بزرگ این کژروی به ایران ستیزانی برمی گردد که دشمنی دیرینه با زبان پارسی و فرهنگ آریانی دارند ، امید که با آگاهی رسانی و روشنگری این پلشتی ها را از سیمای میهن بزداییم.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...