چرا نِباید از شیوه ی واژه‌سازی زوان انگلیک و اربیک پیروی کردن یا هزوارشسازی کردن

+1 تراز
160 بازدید
آغاز گفتمان آذر 23, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
به کرکوز کمکوشی و شتاب اندر واژه‌سازی و پیروی نکردن از بنیادان-ی درست و بیرون کردن زوان از سان نیادیک (طبیعی) خویش، زوان انگلیک به بیراهه میرود روز به روز شیوه ی نویسش آن دشخوارتر میشود. راستش این است که انگلیکان واژه نمیسازند بیک (بلکه) سهمانان یا ویژه‌واتان (اصطلاحات) یا آمیزگان (ترکیبات) دراز میسازانند و سپس ناچار میشوند آنان را کوتاه کردن. به همین کرکوز زوان انگلیک پر از کمینواژگان (واژگان اختصاری) شده که بسیار مانند هزوارش اندر زوانان کهن ایرانیک است. هرچه شمار واژگان اندیشه‌نما (اندیشه‌نگار یا واژه‌نگار) بیشتر شود زوان دشخوارتر خواهد شدن. همه میدانیم که آموختن نویسمان چینیک چون آوانگار نیست بسیار دشخوار است. فاید (هتا) اگر واژگان نوساخته آوانگار باشند چون شکسته و نابوندک (ناقص) شده اند بازشناسی آنان بسیار دشخوار است درستانه مانند واژگان اربیک که واژگان تکه تکه میشوند پی بردن به ریشه و بنیاد واژه را بسیار دشخوار میکنند. پس اندر واژه‌سازی نه از انگلیکان پیروی کنیم نه از واژه‌سازی اربیک. ما هده نداریم بی هیچ اُپای (اجازه) و هَند-ی (قاعده) واژگان را کوتاه یا تکه تکه کردن. از یک سوی همه از دشخوار و پرهزوارش بودن زوان پارسیک میانیک مینالند، از دیگر سوی شتابناکانه به سوی هزوارشسازی اندر زوانمان پیش میرویم.
نمونه-ای از این واژگان خنده‌دار و هنجارشکن و هزوارشنما : خصولتی، ناجا، توداله، رزمایش، برجام، پهپاد، کالنبار، توانیر، تولیدارو، هوانیروز، مادیز، کهپار

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 24, 1397 از سوی شهریار آریابد
درود هم میهن

شما دوست گرامی همه را به نگارشی درست و رسا فرامی خوانید  که کاری ارزشمند و میهن پرستانه  می باشد ولی خود دگرگونی زبان پارسی را برنمی تابید و واژه زوان که امروزه زبان شده همان ریخت کهن را بکار می برید و بر دشواری زبان می افزایید ، آیا بهتر نیست زبان پارسی را با دگرگونی پاک و پیراسته بخواهیم ؟ آیابکار بردن واژه ها با ریخت دیرین و سخت ، مانند : خشپ ، آخشتی  ، آخشنا و ... بجای شب ، آشتی ، آشنا و .. به دشواری و پارسی گریزی نمی انجامد ؟ دگرگونی و رساییی را از خود بیاغازیم .
دارای دیدگاه آذر 24, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
یک-ی ازبنیادان پالایش و بازسازی ی زوان این است که از واژگان همسان و همنگاره بکاهانیم. و دیگر این که معنیان بسیار واژگان را نیز بکاهانیم. برای همین من از زبان = اندام-ی اندر تن و از زوان = سخن و گُوِش و گفتن بهره برم.
دارای دیدگاه اسفند 4, 1397 از سوی a610315 (10 تراز)
درود
دیدگاه شما درباره ی دگرگونی زبان وقتی درست است که تحول زبان به طور طبیعی باشد نه اینکه زبان پارسی ِ ما (منظور پارسی میانه)با حمله تازیان به طور کلی از صحنه ی گیتی محو شد و سپس به نحو دیگری به صورت کنونی سر برآورد . در این حالت باید به ریشه ها برگردیم تا آنچه آسیب دیده را ترمیم کنیم و سپس به موضوع دگردیسی زبان برگردیم.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 80 بازدید
+2 تراز
2 پاسخ 558 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 84 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...