واژگانی که در پایان "ه" دارند را چگونه بخوانیم؟

+1 تراز
98 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود بر شما

واژگانی که در پایان "ه" دارند را چگونه بخوانیم.     اَ      یا      اِ      ؟

نمونه : خانه - ستاره - همیشه - شده

 

من از برخی افغانی ها به گونه اَ شنیده ام و همچنین کرد ها نیز همین گونه سخن می گویند.

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در اردیبهشت 19, 1395 از سوی ВОСПУҲР
پرسش-ی به جاست.
پارسی تاجیکی اندر افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان هنوز مانند میانی پارسی (پهلوی) مانده است. لهجۀ تهرانیهاست که به همۀ مردم ایران زور شده است. اندر خراسان ایران نیز پایان واژه ها اَ a است. تا اندازه ای مانید (تقصیر) نویسمان عربی نیز است. چنان که نمونه وار برو berav را boro گوییم و خوانیم. بیشتر از نود بَرسَد (اندرسد) واژگان پایانشان اَ دارند به جز برخ-ی واژگان مانند به beh، چه ce، که ke، مه meh، گره gereh ... . ندانم چرا برخی از آموزگاران با بد خواندن واژگان-ی مانند  خواندنِ شده šoda به گونۀ šodeh (یک «ه» 'h' نیز به پایان واژه میافزایند) نادانی  خویش را آشکار کنند. همۀ این واژگان اندر میانی پارسی به ak انجافتندی (انجام میافتند .انجام بن اکنونِ انجافتن) اندر پارسی «ک» سترده شده است باز ناچارانه هنگام الفنج بنداندن دوباره میبازگردد و به «گ» گهولد (تبدیل). بنده - بندگ - بندگان . باید اَگ ag خوانده شود نه اِگ eg .
bandAgân na bandEgân

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
2 پاسخ 558 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...