گروه‌واژه ی (عبارت) «... به .... ...دن» با برخ-ی کارواژگان نادرست است

+1 تراز
46 بازدید
آغاز گفتمان تیر 2, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در تیر 10, 1397 از سوی ВОСПУҲР
شاید این آمیزه گرده‌برداری از زوان انگلیک باشد.
نمونگان نادرست :
شروع به کار کردن  - درست : کار آغازاندن
شروع به آموختن کردن - درست : آموختن آغازاندن
نیاز به آب داشتن - درست : آب نیاز داردن
نمونه ی نادرست آگاهاننده :
!!!!! فروش به کالا کردن !!!!!!

    (....... به ....... ....دن)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 367 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...