چرا ترکیکزوانان ایران (آدربادگان) دست به دامن جامه ی کفکازیک شده اند؟

0 تراز
102 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 30, 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
چون مردم آران (گزودیک آذربایجان) اندر کفکاز زیوند و شاید جامه ی برخ-ی از ایشان راستانه کفکازیک باشد، جامه-ای که ارمنیکان و گرجیکان و دیگر مردم آن نیسنگ (منطقه) پوشند به گونه-ای نزد ایرانیکان ترکیکزوان آران آیینیک شده است. ترکیکزوانان ایران نیز که پنداری با زوان ترکیک نتوانسته اند بوندکانه خود را اندر ایران «قوم-ی!!!» جداگانه (مانند کردان با جامه و زوان ویژه) بنمایانند و بشناسانند (و شاید جا بزنند) دست به دامن جامه ی کفکازیک شده اند و آن را همچون جامه ی بومیک !؟ خویش پدیرفته اند (شاید این پدیرش هنوز آیینیک نشده باشد). هرچند جامه ی کفکازیک (ویژه‌وار مردانه ی آن ) با جامه ی کهن ایرانیکان همسان است.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1397 از سوی ابوعمر
مردم آذربایجان بومی قفقاز بوده و هستند. اقوام بومی قفقاز شامل گرجی ها، لزگی ها، داغستان و مردم قفقازشمالی و  حتی بخش هایی از ایران، روسیه و ترکیه و ارمنستان نیز جز همین اقوام بومی قفقاز هستند. ولی در بخش های مختلف با اقوام مختلف ترکیب شده‌اند. مثل مردم گیلان و یا شمال ایران یا سواحل دریایی سیاه در ترکیه و یا در بخش های از اوکراین و روسیه.   شاید در طول تاریخ این اقوام یا ملت های دیگر ترکیب شده باشند یا تحت تاثیر اقوام دیگر قرار گرفته یاشند. مثل آریایی ها و اعراب که در برهه های مختلف در خاورمیانه و قفقاز  حاکم شدند و توانستند زبان خود و حتی دین و مذهب خود را به آن ها غالب کنند.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1395 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در شاهنامه از سوی rezadehghan (20 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 13, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 9, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
...