ریشه ی سه کارواژه ی بریدن، خریدن، گریستن نه آن است که میپندارید

+1 تراز
129 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 22, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
ریشه ی بریدن را -bor و ریشه ی خریدن را -xar و ریشه ی گریستن را -gery پندارند که نادرست است.
ریشه ی درست آنان با چینش چنین است: -bri و -xri و -gri
bridan, xridan, gristan
اگرچه اندر میانیک پارسیک buritan آمده است نه britan با این همه ریشه ی ایرانیک باستان آن -bri است.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 2, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان دی 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
...