گفتن «زنده باد آذربایجان» آن هم به زبان بیگانه ی ترکیک بوی بد جداییخواهی (استقلالطلبی) میدهد

+2 امتیاز
60 بازدید
آغاز گفتمان 17 بهمن 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (725 امتیاز)
ویرایش شده 17 بهمن 1396 از سویВОСПУҲР

آدربایگان بخش-ی از ایران بزرگ است و نیاز-ی به زیونده باد گفتن جداگانه ندارد. چون با گفتن «زیونده باد ایران» به همه ی استانان زیونده باد گفته ایم .زیونده باد ایران تنها به مانیک زیونده باد (استان) تهران یا زیونده باد (استان) پارس نیست. بیک (بلکه) به مانیک زیونده بودن همه ی سرزمینان ایرانیک از چین تا یونان است. «زیونده باد ایران» استان آران (کشور گُزودیک (جعل) آذربایجان) را نیز اندر بر گیرد. زیونده باد ایران نه تنها کردستان ایران بیک کردستان بیرونیک (اشغالی) تا فرواد(ساحل) مدیترانه را نیز اندر بر گیرد. زیونده باد ایران بلوچستان بیرونیک (اشغالی) را نیز اندر برگیرد. «زیونده باد ایران» ازبکستان و ترکمنستان (فرارود و خوراسان و گرگان اشغالی) را نیز اندر بر گیرد.
«استان ایرانیک آدربایگان پاره-ای از مغولستان نیست که نیاز به زیونده باد گفتن جداگانه آن هم با زوان ترکان و مغولان دارده باشد»

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما برای نمایش - (دلخواه)
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.
...