فرور پیشوندان نا- و نِ- و مَ-

+1 تراز
27 بازدید
آغاز گفتمان آذر 30, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
نا- پیش از گواش آید و نِ- پیش از کارواژه. پیشوند نِ- نادرستانه به جای  نا- و مَ- آید. پیشوند نِ- ناییساز (نفی کننده (مانند نِرَوی، نِکنم، نِخوَردن)) است نه گواشساز. پیشوند مَ- بازدارنده (نهی کننده) است مانند مَرَو، مَزن، مَنشین
نمونه : ندار(درست : نادارا)،  نترس (درست : بیترس، ناترسو)، نشوی (درست : مَشوی)، ننال (درست : مَنال)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
...