به کار نبردن واژگان نادرست پارسیک اندر کردیک و دیگر ایرانیک زبانان

+1 تراز
209 بازدید
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در شهریور 10, 1398 از سوی ВОСПУҲР
بیشتر واژگان اندر پارسیک نادرستانه ساخته شده اند و زبان را دشخوار و بیهند (بیقاعده) کرده اند. بهتر است اگر میخواهند از پارسیک واژه-ای وام ستدن بیشتر به درستی و نادرستی پروا کنند.

 نمونه : گفت وگو، جست و جو، فرودگاه، نافرجام ... که درستش گُوِش، جویش، فرودآییگاه یا فرودایشگاه، بیهَچِشیک(=بینتیجه نه «بی یا نافرجام») است.

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 30, 1396 از سوی زهرا-ایران دخت-
درود بر شما

به گمان من برخی از وازگانی که پارسی هستند مانند گفت و گو و... به همین گونه ی پارسی به کار روند بهتر است. ما باید دیگر وازگان بیگانه را از فرهنگ و زندگی خود کمتر به کار بریم نه این وازگان ایرانی را.
دارای دیدگاه آذر 30, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
زوان پارسیک تنها با بیگانه‌زدایی ساده و سامانمند نخواهد شدن بیک (بلکه) باید واژگان نادرست را نیز درست کردن.
0 تراز
پاسخ داده شده شهریور 9, 1398 از سوی InfiniteDays (80 تراز)
«گوش» نادرست است. گویش درست است. ساختن واژه از بن کنونی و بن گذشته از زیبایی های این زبان است و کاملن درست: ساخت و ساز، گفت و گو، جست و جو. بدبختانه مردم بجای فعل های ساده و زیبای این زبان از فعل های آمیخته بهره می برند (جستن -> جستجو کردن).

برای فرودگاه، میدان هوایی را می پسندم که در افغانستان و تاجیکستان بکار گرفته می شود.
دارای دیدگاه شهریور 10, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
چرا گوش (goveš) نادرست است؟ ریشه ی گفتن، gov است.

فرودایشگاه خوب و درست است. نیز توان گفتن «پروازگاه».

میدان هوایی بیشتر به ایستگاه سپاشیک (فضا) (spâšik) نزدیک است، که روی زمین نیست.

چرا گفت و گو و جست و جو  درست است؟ هنگامی که توان با مصدر گفتن «جویش» و .... .

ما اینجا مصدر یا کارواژه‌نام (اسم فعل یا مصدر) میخواهیم و با چسباندن بن اکنون و گدردگ  اسم مصدر-ی به دست نهِ‌آید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 656 بازدید
...