فرور دو پیشوند بی- و نا-

+1 تراز
42 بازدید
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در آذر 17, 1396 از سوی ВОСПУҲР
فرور(فرق) این پیشوندان این است که بی- باید با نامواژه آمدن و نا-  با گواش(صفت)
چند نمونه
بی‌آب، بیرنج، بیخانه، بیفرجام (=بیپایان)، بیهُده، بی‌امید
نادان(نادانا)، نازیبا، ناخردمند، ناکُنا، ناروا(نارونده)، ناامیدمند

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 30, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
4 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...