آیا جمشید نخستین کسی است که پرواز کرده است ؟

0 تراز
936 بازدید
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
درود

در شاهنامه شرح و جزئیات پرواز کیکاووس به آسمان نوشته شده ولی کسی می گفت اولین کسی که به آسمان پرواز کرده و فردوسی هم شرح اون رو آورده جمشید بوده و بیت های زیر را هم مصداق گفته هایش اعلام کرده است :

همه کردنیها چو آمد به جای

ز جای مهی برتر آورد پای

به فر کیانی یکی تخت ساخت

چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی

ز هامون به گردون برافراشتی

چو خورشید تابان میان هوا

نشسته برو شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر آن تخت او

شگفتی فرومانده از بخت او

لطفا روشنگری فرمایید

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 4, 1396 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

درود بر شما

بر بنیاد گزارش شاهنامه نخستین پروازی که انجام گرفته است از سوی کیکاووس بوده است و چگونگی انجام این پرواز نیز در شاهنامه آورده شده است .

جمشید پروازی به آسمان نداشته است و فردوسی نیز چنین چیزی را نمایان نساخته است اما برخی از پژوهشگران از بیت های بالا برداشت نادرستی داشته اند و گمان برده اند که دیوها تخت جمشید را از روی هامون ( دشت ) بر داشته اند و به گردون (آسمان) برده اند ، در حالی که گردون در اینجا بمعنی گردونه است و نباید آنرا به معنی آسمان در شمار آورد هر چند آسمان نیز هنگامی که ما از روی زمین بدان می نگریم گویی می چرخد و گردنده و گردون است اما در اینجا گردون به چم گردونه (ارابه) است .

در چند جای دیگر شاهنامه نیز واژه ی گردون به چم (ارابه) آمده است :

سپاه انجمن شد به درگاه او / به ابر اندر آمد سرگاه او

به پیلان گردون کش و گاومیش / سپه را همی توشه بردند پیش

می بینید که سخن از پیلان گردون کش یا ارابه کش است .

یا در جای دیگر آورده است :

به گردونه‌ها بر چه مشک و عبیر / چه دیبا و دینار و خز و حریر

ابا پیل گردونکش و رنگ و بوی / ز خاور به ایران نهادند روی

در بیت زیر :

چو خورشید تابان میان هوا / نشسته بر او شاه فرمانروا 

سراینده جمشید را به شوند اینکه بر بالای تخت بوده است و چهره ای روشن داشته و تاج بر سر داشته است به خورشید همانند کرده است و بینش او از همانند کردن جمشید به خورشید این نبوده است که جمشید بر بالای آسمان رفته است . این نکته را نیز باید در نگر داشته باشیم که خود نام جمشید نیز نشان از درخشندگی و خورشیدوار بودن دارد و سراینده ازین روی جمشید را به خورشید همانند کرده است .

در بیت پسین سراینده خود بروشنی نشان می دهد که تخت بر زمین بوده و مردمان می توانسته اند گرداگرد آن انجمن شوند :

جهان انجمن شد بر تخت او / شگفتی فرو ماند از بخت او

بنابراین روشن است که اگر تخت بر آسمان و هوا بود ، مردمان نمی توانسته اند به آسمان بروند و گرد آن انجمن شوند .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
...