پالایش زبان Language purism و بازسازی زبان Language reform همراه با چند نمونه

+2 تراز
167 بازدید
آغاز گفتمان مهر 9, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
پالایش زبان؛ بیگانه زدایی ازهمه ی بخشان زبان است. کار-ی که فرهنگستان زبان کمابیش و نابوندکانه و ناخردمندانه ورزاند(انجام دهد).
بازسازی و بازدیسانش و ویرایش زبان؛ درست و سامانمند و بازآراسته کردن زبان و بیهَندیزدایی (بیقاعدگیزدایی) از آن است.  این کار را  نیز فرهنگستان بسیار کم ورزاند. نمونه‌اش شیوه ی نویسش و ویرایش نویسمان است که هنوز این نویسمان برای نوشتن پارسیک یاسان(مناسب) نشده است و به نگرم نخواهد شدن.
بازسازی بوندک زبان = باززیوانش زبان Language revitalization
چند نمونه از بازسازی زبان:
به کار بردن «نگاره ی درست واژگان» به جای «نگاره ی نادرست واژگان» مانند: اندر به جای در؛ غَلغَلِچ به جای غلغلک؛ گوراسپ به جای گورخر؛ امرداد به جای مرداد؛ پُرتوگال به جای پرتغال (کشور)؛ پهرست به جای فهرست
به کار بردن نشانه ی الفنج «ان» به جای «ها»
به کار بردن «مصدر بوندک» به جای «مصدر کوتاه (مرخم)»
به کار بردن «نامواژه» به جای «زمان گدردگ(گذشته)» مانند «سوزه» به جای «سوخت fuel»  
به کار بردن «د» به جای همه ی «ذ»-ان (ذالها) پارسیک مانند گدار و گذار
به کار بردن «پسوندان و پیشوندان درست» به جای «پسوندان و پیشوندان نادرست یا کوتاه شده» مانند «چوبین» به جای «چوبی» و «ایرانیک» به جای «ایرانی»
به کار بردن «بِبودن» به جای «شدن؛ رفتن» چون شدن اندر بنیاد به مانیک رفتن است و نیازمند واژه-ای درست ایم
به کار بردن «ام؛ ای؛ (است؛ هست)؛ ایم؛ اید؛ اند» به جای «هستم؛ هستی؛ (هست؛ ‌است)؛ هستیم؛ هستید؛ هستند»
به کار بردن «نویسمانان بوندکتر و بهتر مانند: سیریلیک؛ اوستاتیک؛ لاتینیک» به جای «نویسمان بد و نابوندک و درستیناپدیر اربیک»
...

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 196 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...