به کار نبردن گواش کنشناکیک (صفت مفعولی) اندر سهمانان-ی که کارواژگان پیاپی دارند

+1 تراز
35 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 17, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در امرداد 19, 1396 از سوی ВОСПУҲР
گواش کنشناکیک مانند گونه سیوم کس کارواژه نیز است. برای همین کارواژه باید برابر با فرانام «مرجع» اندر سهمان باشد.
نمونه
سهمان فرمانیک : به بازار رفته و پارچه بخر. (فرانام «رفته» سیوم کس است همچنین کنشناکواژه ی رفتن است. باید از گونه دویم
کس رفتن بهره بریم)
درست: به بازار برو و پارچه بخر
سهمان گدردگ : سربازان از میدان جنگ بازگشته و بردگان را به شهر برده و سپس به سوی دشمن تاختند (زمان برده و بازگشته
گدرگ نیست. بازگشته و برده سیوم کس الفنج نیست)
درست : سربازان از میدان جنگ بازگشتند و بردگان را به شهر بردند و سپس به سوی دشمن تاختند

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

...