ناهمسانی ی «خودxvad» و «خویشxviš»

+1 تراز
86 بازدید
آغاز گفتمان تیر 8, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در تیر 28, 1396 از سوی ВОСПУҲР
خود، هنباز فرانام (ضمیر مشترک) است و با همه ی فرانامان به کار رود (من خود، تو خود، او خود، ما خود، شما خود، ایشان خود) : من خود این را نوشته ام
افزودن پَیوستَگ فرانام به «خود» نادرست نِماید(به نگر میرسد) (من خودم این را نوشته ام، خودم این را نوشته ام )
خویش، فرانام  دارَه‌یک dâraik (=ملکی - دارَه = ملک - دارایی= مالکیت) است و با همه ی فرانامان به کار رود (من داس خویش را به تو میدهم - با پای خویش رفتم)
این چه کس-ی را خویش است؟ (این مال کیست؟)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده شهریور 31, 1398 از سوی InfiniteDays (80 تراز)

ضمیر مشترک تقریبا در همه زبان ها با ضمیر متکلم می آید. عربی بنفسی، بنفسک، بنفسه. انگلیسی myself , yourself, ourselves. آلمانی meinselbst, deinselbst. اسپانیایی mi mismo, tu mismo, su mismo. زبان ما هم همینطور است، خودم، خودت، خودش. 

دارای دیدگاه مهر 5, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
اربیک را کار ندارم بژ اندر دیگر زوانان میبینید که فرانام وندیک نه اندرورزیده (استفاده) است. همه به گونه ی «من خود، ...» یا «خود من، ...» بی وند است، نه به گونه ی «خودم، ....» با وند یا پسوند. بهتر است فرانام پًیوستگ بیشتر برای دارایی اندرورزیدن مانند: دستم، کارم، پوستشان، یارمان

اگر چه من زوان پارسیک را بر پایه ی ناایرانیک زوانان بازسازی نکنم.

اندر «من خود کردم» میبینید که نیاز-ی به افزودن «-م» به «خود-» نیست.
دارای دیدگاه مهر 8, 1398 از سوی InfiniteDays (80 تراز)

حرفتان گیج کننده و پوچ می نماید (به نظر می رسد). در این زبان «خودم» با «خود من» یکسان است. همانگونه «غذام» با «غذای من» یکسان است. در همه ی زبان هایی که گفتم هم دقیقا همینگونه می آیند. I did it my self یعنی من خودم کردم. در اسپانیایی Yo lo hicé por mi mismo یعنی من آن را به توسط خودم انجام دادم. زبان های دیگر «فرانام وندیک»را فقط به گونه ی my,your, his/her استفاده می کنند. کسی که «انگیک را ۹۰-۷۰ درصد» بلد است باید این را بداند. 

ام که به خود اضافه می شود هم گونه ای دارایی است. دوم اینکه چیزی که شکسته نیست نیاز به بازسازی ندارد. 

دارای دیدگاه مهر 18, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

کوشش من اندر این است که هر چیز اندر جای خویش باشد. آری برخ-ی آخشیگان زوان توانند چند کار کردن (نقش دستوری داشتن). اندر زوان هندمند (باقاعده) چُنین چیز-ی آشفته کننده و دشخواریزا-ست.

«چیزی که شکسته نیست نیاز به بازسازی ندارد.» بهتر است چَشمانتان را بیشتر بگشایید و ژرفتر به‌اندیشید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 144 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 374 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...