پهلوی چه برتری های دستوری بر فارسی دارد؟

0 تراز
91 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 2, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
ویراست در خرداد 2, 1396 از سوی pooya
به بیان دیگر، به جز واژگان سره، فارسی چه می تواند از پهلوی بیاموزد؟

آیا شکل های دستوری پهلوی هست که آن را زبانی گویا تر یا جالب تر یا دقیق تر از فارسی امروزی سازد؟ کدام؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده خرداد 2, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
نخست باید دیدن پارسیک نو چه کم دارد و نیازمان چیست. تا آنجا که من دانسته ام زبان پارسیک میانیک (پهلویک) بسیار ساده شده است و از نگر من پارسیک نو با بیشتر ساده شدن ناتوان خواهد بودن. به جز چند اُفته (مورد) پارسیک میانیک چندان فرور(فرق)-ی با پارسیک نو ندارد. تا اندازه -ای زمانان این زبانان با هم ناهمسان اند (ارگاتیو که اندر کردیک و میانیک پارسیک هست و اندر پارسیک نو نیست). به نگر من  وندان (پیشوند و پسوند) اندر زبان ما بسیار آشفته و اندرهم است باید یکایک آنان را به سامان کردن و به هر یک مانیک  درستش را بازگرداندن. این کار بسیار ارجمند است. هَندان (قواعد) اندر پارسیک نو بسیار آشفته است باید کار-ی برای سر و سامان دادن به زبان کردن. ناچار نیستیم زبانمان را مانند پارسیک میانیک کنیم تنها اگر نیازمند شدیم با یاریگیری از زبان پارسیک میانیک میتوانیم خود را بینیاز کردن. نمونه وار اگر برای سانواژه (قید) وند-ی اندر زبان نبود توانستیمی پسوند "-ایها ihâ" را از پارسیک میانیک گرفتن. بژ برای سانواژه توانیم از "-وار" و "-انه" بهره بردن. من نخواهم از زبان پارسیک میانیک پیروی کردن با این همه شیوه ی نویسشَم تا اندازه -ای مانند آن زبان است.
دارای دیدگاه خرداد 2, 1396 از سوی pooya (112 تراز)
ویراست در خرداد 2, 1396 از سوی pooya
بله. دانش من بسیار محدود است اما تا جایی که دریافته ام و شما اشاره کرده اید وندان پهلوی بسیار غنی تراند به همین سبب زبان ورزیدگی آنالیتیک بیشتری دارد اما در فارسی امروز بسیاری از این وندان مانیک ساز متروک مانده اند.
به علاوه فارسی امروز به دلیل تصنعی و درباری بودن دچار معضل فعل های مرکب شده است چرا که توانش فعل ساختن از اسم  را از دست داده (چیزی که در زبان های پرتوان مثل انگلیسی و آلمانی بسادگی ممکن است و حتی مردم در گفتار روزمره استفاه می کننده مثل «زنگیدن» برای «تلفن کردن» ) اما ظاهرا پهلوی این محدودیت را نداشته است. درست است؟  
به علاوه نمی دانم برای مفعول ساختن با «را» که به نظرم از لکنت های بیانی فارسی کنونی است در پهلوی چه می کرده اند؟ مثل جمله «علی، حسن را زد» یا «در را باز کردم» در پهلوی چه می شوند؟
دارای دیدگاه خرداد 6, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
تا آنجا که من میدانم "را" اندر میانیک پارسیک کمتر به کار گرفته شود. شیوه ی ویاوار (بیان) اندر این زبان کوتاه و فشرده است و همین تا اندازه-ای آموختن یا اندریافتن این زبان را دشخوار کند.
اگر زِفان (اشتباه) نکنم اینگونه :
ali hasan zad
az dar višâd.  (yâ)  u-m dar višâd

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
2 پاسخ 208 بازدید
0 تراز
4 پاسخ 91 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 142 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...