آمیزگان -باوری، -هراسی، -ترسی، -درمانی نادرست اند

+1 تراز
29 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 24, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
چون واژگان درمان، هراس، باور نامواژه اند مانیک را درستانه رسانند و نیاز-ی به -ی(مانیکنامواژه‌ساز=اسم معنیساز) ندارند.
نمونگان : آبدرمان (نامواژه، درمان با آب) نیاز-ی به -ی ندارد. نبودن -ی تا اندازه-ای ناآشنا است و توان از -گری و -مندی بهره بردن. به جای آبدرمانی توان از آبدرمانگری بهره بردن.
خداباور شاید بیشتر مانیک باورمندِ[کنا] خدا را بدهد بژ درستش باورمندی[نامواژه] به خدا است. اندر بنیاد خداباور برابر با خداباوری است. به جای خداباور(گواش کناییک = صفت فاعلی) باید گفتن خداباورمند. چون خداباور (نامواژه) است و پسوند افتاده (-نده) ندارد.
نمونه‌-ای دیگر کارکن (گواش کناییک) این واژه کوتاه شده ی کارکننده است. پس تواند گواش کناییک بودن. بژ خداباور کوتاه شده ی خداباورگر یا خداباورمند نیست پس گواش کناییک نیز نیست نباید به گونه ی گواش کناییک به کار رفتن. خداباور نامواژه و برابر با خداباوری است. چون باور نیاز-ی به -ی نامواژه‌ساز ندارد و مانیک را رساند.
ایرانهراسی نادرست است باید گفتن ایرانهراسگری یا ایرانهراسندگی یا ایرانهراس بی -ی یِ نامواژه‌ساز. اینجا نیز ایرانهراس کوتاه شده ی ایرانهراسنده یا ایرانهراس‌افکن یا ایرانهراسگر نیست بیک (بلکه) نامواژه است برابر با هراس از ایران. هراس نیز مانیک را رساند و نیاز-ی به -ی ندارد. اگر ایرانهراسی را دو بخش کنیم ایران و هراسی میماند. ایران درست است بژ آیا هراسی درست است؟ آیا هراسی برابر هراس است و اندر واژه‌نامگان آمده است؟ ایرانهراس (نامواژه) برابر با ایرانهراسگر یا ایرانهراس‌افکن (گواش کناییک) نیست.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ 124 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...