ژرف‌اندیشی اندرباره یِ درستی یِ واژگان پارسیک؛ کار-ی که سره‌‌گرایان بدان پروا نمیکنند

+2 تراز
52 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
نمونه را کمتر کس-ی به نادرست بودن واژه ی «خاورمیانه» اندیشیده است. اگر پروا کنیم میبینیم خاور هم به مانیک شرق است هم غرب. و آیا نگاره ی آن درست است؟ و ریشه ی آن چیست؟ این واژه کوتاه شده ی xvarvar است به مانیک غرب.
پس بهتر است آن را به کار نبریم. به جای آن توان از خورای (xvarây)، خورایان، اِسکِکران بهره بردن.
واژه ی میانه چه؟ سه واژه هست: «میان، میانه، میانی» آیا هر سه با هم برابر اند؟ یا توان یک-ی را به جای دیگر-ی به کار بردن؟
آیا پسوند «-ه» برابر با پسوند «-ی» است؟ پسوند «-ه» نامواژه‌ساز است و پسوند «-ی» هم نامواژه‌ساز (اسم معنیساز) است و هم گواشساز (صفتساز) که نگاره ی درست آن ik- است. اینجا به پسوند نامواژه‌ساز نیاز نداریم و باید از پسوند بربندشیک گواشساز (صفت نِسبیساز) که  -ی یا -ایک است بهره بریم. میانه برابر با متوسط است و میانی برابر با وسطی یا مرکزی.
ازینرو به جای واژه ی نادرست خاورمیانه بهتر است بگُویم: میانیک اسککران یا اسککرانِ میانیک.
به همان گونه به جای سده های میانه باید گفتن میانیک سَدَگان یا سدگان میانیک. کهن(گواش، قدیمی) را به جای کهنه(نامواژه، لته ی گردگیری) نتوان به کار بردن. نیمه (نامواژه، هنگام سخن گفتن از نیمه ی یک چیز) را به جای نیم (گواش، هنگام سخن گفتن از اندازه ی یک چیز) نتوان به کار بردن.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 18, 1396 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

درود بر شما

بر این باورم که واژه ی خاور(غرب) که واژه ای کهن و ریشه دار است را نگاه داریم و آن را بمعنی درستین خود بکار ببریم .درست است که پس از تازش مغولان گروهی ناآگاه واژه ی خاور را بنادرست بمعنی شرق بکار برده اند اما این نمی تواند ما را از بکاربردن این واژه ، باز دارد .

با بخش دویم گفتار شما همداستانم .

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ 107 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...