باردادن همگانی شاه در نوروز و مهرگان

0 تراز
104 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 29, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,080 تراز)

ابو عثمان عمروبن بحر جاحظ درکتاب التاج راجع بدیوان مظالم ' روزگار ساسانی ، شرحی آورده است که ترجمه بخشی از آن در زیر نقل میشود : « از رفتارهای شاهنشاه یکی این بود که هر سال دوبار، یکی در مهرگان و دیگری در نوروز بار عام میداد . چند روز پیش از فرارسیدن زمان بار، جارچی مردم را در شهر آگاه میکرد که برای دیدار شاه آماده شوند و شکایات خود را مهیا سازند . در روز بار موبد موبدان کسان امینی را مأمور دروازه های کاخ شاهی میکرد تا مبادا یکی را از در آمدن بکاخ شاهی بازدارند . در آن روز منادی بانگ میزد : هرکس دادخواهی را از در آمدن بکاخ بازدارد بخداوند نافرمانی کرده است و آنکه بخدا نافرمانی کند، سنت شاهی را شکسته. پس بمردم اجازه در آمدن بکاخ داده میشد. و دادخواستها را میگرفتند و در آنها مینگریستند . اگر در میان آنها شکایتی از شاه بود، آنرا زودتر از همه رسیدگی میکردند» .

فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی  - محمدعلی امام شوشتری

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 251 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 121 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 4,316 بازدید
...