واژه ی "بود" جایگزینی نیکو برای واژگان "کامل" و "تمام"

+1 تراز
114 بازدید
آغاز گفتمان اسفند 2, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,067 تراز)

واژه ی بود - Bood در میان مردمان کرمان روان است و بکار می رود .ما می توانیم بجای بهره گیری از واژگان بیگانه ، از واژگانی که همچنان در میان تیره های ایرانی و گویش های ایرانی روان است بهره ببریم . نمونه هایی از کاربرد این واژه در گفتار کرمانیان :

1 - بفرما نان ، بودش مال خودت . ( تمامش مال خودت ).

2 - ماه بود شده است . ( ماه کامل شده است )

........................................

در پژوهش ها آمده است که نام "مهبود" نیز دارای دو بخش مه+بود می باشد که می باید بمعنی ماه کامل باشد .

می توانیم این واژه ی ساده و کوتاه را بجای واژگان بیگانه ی "تمام " و "کامل" در نوشتارمان بکاربریم.

3 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اسفند 2, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
ویراست در اسفند 9, 1395 از سوی ВОСПУҲР
ریشۀ  واژه «بود» را ندانم و شاید پیوند-ی با بُوَندک دارده باشد.
اندر واژه گزینی باید به ریشه و درست بودن آن بسیار پروا کردن.
واژه‌گزینی نخست باید از زبانان نزدیک به پارسیک (چه کهن چه نو) باشد مانند میانیک پارسیک و پارتیک و بلوچیک و کردیک. از آنجا که واژگان اندر زبان کردیک بیشتر از پارسیک کوتاه شده اند (مانند زانین = دانستن، چاو= چشم) باید به کوتاه شدگی و دیگر اُفتگان (موارد) پروا کردن.
 سپس زبانان دورتر و ناهمسانتر مانند پشتو، آسیک، سغدیک، بلخیک، ختنیک، خوارزمیک را بجوییم.
اگر واژه ی دلخواه را نیافتیم  اندر نیمزبانان (گویش) به جویش خویش دنباله دهیم. پس از یافتن واژه باید ریشه ی آن را دانستن. و دیگر این که آن واژه تا چه اندازه دگرگون شده است  و نگاره ی درست آن اندر پارسیک چگونه باید بودن.
اگر باز هم چیز-ی نیافتیم به نزد اوستاییک و باستان پارسیک میرویم. و اگر اندر این دو زبان نبود اندر واپسین چاره؛ زبان نیاکانمان سانسکریت واژه ی خویش را بجوییم.
یک-ی از سامگان واژه‌گزینی، نبودن واژه همانند اندر زبان است. «بود» همانند با «بود» (گدرگ زمان بودن) است.
با نخستین جویش برای (تمام و کامل) به واژگان سپوری (spuri) و بوندک میرسیم.
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 9, 1396 از سوی گردآفرید (154 تراز)
درود برشما

بسیار سپاس گزارم. من بسیار به دنبال جایگزین برای این واژگان بودم.
0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 9, 1396 از سوی فرزند ایران (2,067 تراز)

درود بر شما

با بررسی های بیشتر ، واژه ای را که در پیوند با واژه ی "بود" یافتم ، واژه ی "پود" است . این واژه معنی نزدیک به "بود" دارد .ریخت نوشتاری آن با "بود" بکسان است و دیگرگونی واج "پ" به "ب" نیز در زبان ما بسیار رخداده است .

بویژه آنکه در گفتار کرمانیان چنین شنیده ام :

پود نمی کند بروم برای یک لقمه نان این همه زحمت بکشم . ( نمی ارزد آن همه کار را بکنم .. پود را به جای ارزش و بصرفه بودن نیز بکار می برند و معنی آن نزدیک به همان" بود" = کامل بودن است . )

بهرروی نیازمند بررسی بیشتر است که اگر به برآیندی تازه دست یافتم آن را در همین جا خواهنم نگاشت .

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 145 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 82 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...