نگر شما اندربارۀ کوتاهواره یا سرواژه یا سرنام (acronym, contraction) چیست؟ (نگرسنجی)

0 تراز
103 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 4, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
نگر شما اندربارۀ کوتاهواره یا سرواژه یا سرنام (acronym, contraction) چیست؟
گزینه ها:
1-هر چه کمتر بهتر
2-تنها نام سازمانان و دیگر افتگان ویژه باید کوتاه شوند نه واژگان همگانیک و دانشیک [نمونه وار به جای واژه نادرست پهپاد میتوان خودپروازگر یا پروازگر یا ... گفتن]
3-چرند است
4-نباید باشد و با کوشش میتوان واژه سازاندن
5-تنها هنگام نیاز ساخته شود
6-اگر برابریابی دشخوار یا ناشایا(ناممکن) بود، ساخته شود
7-تنها برای کوتاه کردن برخی سهمانان ویژه (مانند برجام) که اندر زبان جای-ی نخواهد داردن خوب است یا اینکه بهتر است چند واژه بنیادیک از یک سهمان به کار رود (مانند برنامۀ جامع یا برنامه هسته ایک)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 77 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...