سهانهايى از زبان پهلوى

+1 تراز
136 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
pursīd hasāgird Ōšnar ī dānāg kū: ēk tā hazār harw mārīg, ēd rāy sān-ē pad frahang be gōw .:.
Ōšnar guft: fradom hunar pad mardōmān xrad weh .:.
پرسید شاگرد (از) اوشنرِ دانا که (از) یک تا هزار هر ماریک( =شمار)، این را به سخنی به فرهنگ بگوی.
اوشنر گفت: نخست هنر (برای) مردمان، خرد نیک (است).

   ēk pad kardan harw kār, kē pašēmān nē bawēd, kirbag .:.
(آن) یک کار (که در) کردن (آن) پشیمانی نه بُوَد، کرفه (است).

   ēk pad kardan harw kār mādagwarīhā-dom tis tuxšāgīh .:.
(آن) یک کار (که در) کردن (آن) مایه ورترین چیز، کوشش است.
   
   ud ēk pad mardōmān farroxīhādom tis dānišn ud dahišn .:.
(آن) یک کار (که برای) مردم فرخ ترین چیز، دانش و دهش (است).

   ud ēk tis ī anāgīh, kē az harw anāgīh-ē dušxwārdom nihuftan nē šāyēd, driyōšīh.:.
و (آن) یک چیز زشت که از هر زشتی دشوارترین و نهفتن نشاید ( =شایسته نیست)، درویشی (است).

   ud ēk tis, <az-iš> būdan nē šāyēd, kunišn ī xwēš.:.
(آن) یک چیز، که بدون آن نمی شود وجود داشت،  کُنشِ خویش است

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
...