سازانش گُواشِ بَربَندشیک (صفت نسبی) از واژگان-ی که به «-ی» و «-َه» و «-ِه» انجامند

+1 تراز
103 بازدید
آغاز گفتمان دی 28, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در بهمن 6, 1397 از سوی ВОСПУҲР
برای سازانش گواش بربندشیک توان از دو پسوند بهره بردن : -ایک، -گان (مانند دهگان)

این واژگان نادرست اند: موسیقایی، روانشناختی، روانشناسانه (-انه پسوند سانواژه‌ساز(قید) است نه گواشساز)، روانشناسیک، باستانشناختی، شیلیایی، بوسنیایی، رازی (با پسوند ناآشنا ی -زی شاید درست بودن)، مانوی، فرانسوی، غزنوی، گنجوی

برای  واژگان-ی مانند اینان نتوان از پسوند -ایک بهره بردن : موسیقی، شیلی، بوسنی، ماهی، دایی، کَشتی، مانی، بازی، درودگری، دزدی.

برای واژگان-ی مانند اینان توان هم از -ایک و هم از -گان بهره بردن: روانشناسی، باستانشناسی، فرانسه، غزنه، گنجه، رَی.

برای واژگان-ی که به -ی مصدریک انجامند باید -ی مصدریک را به -ِش برگرداندن. یا پس از -ی مصدریک واج -ه را که اندر زوان میانیک پارسیک (ih-) بوده است بازگرداندن.
نگارۀ بربندشیک گواش و درست آنان : موسیغیگان، روانشناسِشیک( یا روانشناسیگان)، باستانشناسشیک، شیلیگان، بوسنیگان، ماهیگان، داییگان، کشتیگان، مانیگان، بازیگان (ملعبه‌ای)، درودگریگان(اندربارۀ درودگری)، دزدیگان(سرقتی)، فرانسه‌گان(یا فرانسه‌ایک)، غزنه‌گان(یا غزنه‌ایک)، گنجه‌گان(یا گنجه‌ایک)، رَییک (یا رَیگان)

روانشناسیهیک(ravânšenâsihik)، باستانشناسیهیک

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...