پهرست نام های ایرانی

+1 تراز
165 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 3, 1395 در فرهنگ ایران زمین از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

پهرست نام های ایرانی در نسک یا تارنمایی هست؟!

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1395 از سوی بی نام
ویراست در اردیبهشت 4, 1395 از سوی

نامه نامه ،  ویرایش مهرمیهن :

نام های ایرانیان

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1395 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما

روانشاد دکتر حسابی نام نامه ای شایسته گردآوری کرده بود و نام های دشوار آن را نیز شکافته و معنی کرده بود . در تارنمای بنیاد وابسته به آن روانشاد می توانید آن را ببینید :

http://www.hessaby.com/namhaye_irani.htm

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
...